[Sự kiện] Tích lũy nạp

14/07/2017


Tích lũy nạp - Nhận quà hấp dẫn


596893c0f1b35.png1. Thời gian: Kết thúc sau 7 ngày mở server
2. Nội dung: Nạp tích lũy 10.000 KC bạn sẽ nhận được toàn bộ vật phẩm của sự kiện
3. Phần thưởng:


  • Mốc 60: Mảnh hồn Tiểu Tiên Hồ*3 + Pha lê trưởng thành sơ*6 + Đá cường hóa thấp*6 + Đồ mở khóa*8

  • Mốc 150: Lưu Ly*3 + Huyền thiết lv40*20 + Thẻ làm mới thần nữ*6 + Thẻ đồng nhỏ*6

  • Mốc 300: Mảnh hồn Liệp Nhân Man Ngưu (Pet tím)*3 + Bình thuốc*3 + Đá phong linh thấp*10 + Đá tăng bậc thú cưỡi*5

  • Mốc 600: Ngọc công Lv4*1 + Dùi đục*3 + Thủy tinh*8 + Mệnh thạch thấp*10

  • Mốc 1200: Mảnh Đấu Chiến Thánh Viên (Pet cam)*3 + Ngọc HP Lv3*1 + Sách knăng sơ*10 + Đá CH thấp*15

  • Mốc 3000: Điệp Dực - Phù Diêu (Cánh vv)*1 + Rương hiếm*5 + Chìa khóa*5 + Đá bảo vệ Lv40*5

  • Mốc 6000: (Chọn) Hộp TT Tử Khí Đông Lai*1 + Hồn lực thạch*1 + Gói thuật ấn thuộc tính*5 + Thẻ đồng lớn*5

  • Mốc 10000: Toạt Ảnh (Thú cưỡi cam)* 1 + Phù ngọc*1 + Nước lĩnh ngộ*1 + 999 đóa Yêu Cơ lam*1

×