Nạp đầu hàng ngày - Nhận quà hấp dẫn

13/07/2017Nạp đầu hàng ngà - Nhận quà hấp dẫn


5965e4f383f79.png

1. Thời gian: Kết thúc sau 7 ngày mở server
2. Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp đầu sẽ nhận quà hấp dẫn.
3. Phần thưởng:


5965e93cbff08.png

×